Toelichting bij loonstrook/salarisspecificatie

Loonstroken zijn te raadplegen binnen jouw Tigris omgeving.
Op deze pagina leggen we uit hoe deze is opgebouwd en welke afkortingen gebruikt worden.

Loonstroken zijn in te zien en te downloaden in jouw Tigris omgeving.

In de webversie klik je op de tab Loonstroken. Klik eventueel op het pijltje om loonstroken of de jaaropgave uit een ander jaar weer te geven.

In de mobiele app vind je de loonstroken via het menu links bovenin (drie horizontale streepjes). Na het selecteren van een loonstrook, kan je de pdf weergeven via de knop Download Rapport rechts onderin.

In sommige gevallen zie je voor een bepaalde periode meerdere loonstroken, dan is er een extra verloningsrun met correcties/aanvullingen geweest. Indien je voor bijvoorbeeld UWV of gemeente één loonstrook nodig hebt voor een bepaalde periode, dan kan je deze opvragen via personeelszaken@autitalent.nl.

Algemene gegevens


Uitleg bij enkele onderdelen:

 • Salarisperiode: de periode waarin de loonstrook is gemaakt (jaar-periode-tijdvak, W4=vierwekelijks)
 • Minimumloon: bruto wettelijk minimumloon gebaseerd op jouw verloonde uren, verplicht om te vermelden op de loonstrook.
 • Uurloon: het bruto loon per uur in deze periode, bij een uurloonwijziging in de betreffende periode wordt het oudste uurloon hier nog weergegeven, dit wordt aangepast op de volgende loonstrook
 • Contracttype: bepaald (fase A/1-2 en B/3) of onbepaald (fase C/4)
 • Oproep: indien de loondoorbetalingsverplichting is uitgesloten in het fase A/1-2 contract (artikel 3 lid 1), dan betreft het een oproepcontract
 • Schriftelijk contract: het arbeidscontract is schriftelijk overeengekomen
 • Dagen tijdvak: aantal dagen in dit tijdvak
 • Dagen gewerkt: aantal werkelijk gewerkte dagen
 • Verloonde uren: aantal gewerkte/verloonde uren
 • LH / LHK: elke werkende betaalt loonheffing (LH). LHK staat voor loonheffingskorting, je hebt AutiTalent laten weten of je deze wilt laten toepassen ja of nee. De loonheffingskorting is een korting op de te betalen belasting. Deze korting mag maar bij één werkgever of uitkeringsinstantie toegepast worden.
 • Kleur tabel: de verschuldigde belasting over de inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. De witte tabel is voor inkomsten uit een huidige dienstbetrekking zoals salaris.
 • Jaarloon BT: jaarloon Bijzonder Tarief, op basis van dit jaarloon wordt het percentage aan loonheffing voor het bijzonder tarief bepaald
 • Afwijkend BT: dit is het belastingpercentage wat wordt toegepast op eenmalige uitkeringen. Denk bijvoorbeeld aan vakantiegeld en de uitbetaling van verlofdagen. Hiervoor geldt een hogere belasting (bijzonder tarief) dan over het reguliere loon.

Berekening bruto-netto


Onder elkaar zie je de volgende onderdelen:

 • Bruto: het bruto salaris gesplitst naar uursoort. Het aantal uur x waarde (uurloon) = bruto loon in de kolom Betaling. Het loon% kan afwijken van 100% bij bijvoorbeeld overwerk of het tweede ziektejaar.
  Daaronder twee regels PAWW, een betaling en een compensatie. Zie het Personeelshandboek voor meer informatie hierover. Het kan zijn dat er tussen deze twee bedragen, door de manier van berekening, een heel klein verschil van enkele centen zit. Helaas is dit niet te voorkomen.
 • Branche: indien van toepassing zie je hier de eigen pensioenbijdrage voor de StiPP Plusregeling.
 • Werknemer Verzekering: een werkgever mag een deel van de gedifferentieerde premie Werkhervattingkas (Whk) op werknemers verhalen. Dat zou dan hier staan als inhouding, maar AutiTalent verhaalt deze kosten niet op haar medewerkers.
 • Loonheffingen: de ingehouden loonheffing. Loonheffing is de verzamelnaam van de belasting en premies die van het bruto salaris worden ingehouden en bestaat uit 4 onderdelen:
  • Loonbelasting: een algemene bron van inkomsten voor de overheid om bijvoorbeeld onderwijs, zorgkosten en nieuwe wegen te betalen.
  • Premie volksverzekeringen: gereserveerd voor sociale voorzieningen voor iedereen in Nederland, zoals AOW en kinderbijslag.
  • Premie werknemersverzekeringen: gereserveerd voor werknemers die ziek, (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt of werkeloos raken. De inkomsten van deze premies worden gebruikt voor uitkeringen zoals WW, WIA, WAO en ZW.
  • Inkomensafhankelijke bijdrage zorgverzekeringswet: met deze bijdrage houdt de overheid de hoge zorgkosten voor iedereen betaalbaar.
 • Netto: netto vergoedingen of inhoudingen, zoals de thuiswerkvergoeding of kilometervergoeding bij gebruik eigen vervoermiddel
 • Totalen: het totaal netto salaris
 • Betaling: naar welke bankrekening het salaris wordt overgemaakt

Uitleg bij kolommen:

 • Tabel: het bedrag wat conform tabel belast wordt
 • BT: het bedrag wat conform Bijzonder Tarief belast wordt
 • Cumulatief: de optelsom van de bedragen in het huidige jaar

Reserveringsinstellingen


In dit onderdeel zie je voor de verloonde weken de beginstand, opbouw (Bij), opname (Af) en eindstand van de reservering voor vakantiedagen en vakantiegeld. Het gaat hier om geldbedragen, voor de vakantiedagen zie je het aantal uur in de laatste kolom.

De waarden in de kolom Begin en Einde geven de stand weer op het moment van het genereren van de pdf tijdens de loonrun, Mocht je op een later moment een nieuwe loonstrook krijgen, dan is dat dus niet de begin- en eindstand van de betreffende periode/verloonde weken. De actuele stand kan je in elke timesheet in Tigris vinden.

Waardes


Hier worden de cumulatieve waarden getoond van het huidige jaar.

 • Arbeidskorting d.p.: arbeidskorting in deze periode, de arbeidskorting is een korting op de loonheffing als je werkt
 • Arbeidskorting Cum: arbeidskorting cumulatief

Vragen?

Heb je vragen over jouw loonstrook, mail dan naar personeelszaken@autitalent.nl.