Klachtenregeling

AutiTalent streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren. Indien u onverhoopt toch ontevreden bent over onze dienstverlening, laat het ons dan vooral weten. Alleen dan kunnen wij uw klacht verhelpen en ervan leren. U kunt met uw klacht in eerste instantie terecht bij uw contactpersoon binnen AutiTalent, zodat deze er direct op kan reageren en samen met u een oplossing voor het probleem kan zoeken.

Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden en wilt u een officiële klacht indienen, dan verwijzen wij u naar onderstaande procedure.

1. Klacht indienen
U kunt uw klacht alleen schriftelijk indienen, omdat uw tekst dan het uitgangspunt is van de behandeling en niet een eventuele interpretatie van de klacht door een medewerker. Naast de melding per brief of e-mail is er ook een mogelijkheid via het contactformulier op onze website. U dient in ieder geval de volgende zaken op te nemen in uw klacht:

U ontvangt binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging.

2. Uw klacht wordt in behandeling genomen
Een medewerker (management lid) van AutiTalent onderzoekt uw klacht. Indien nodig of door u gewenst nemen wij contact met u op voor een toelichting. Daarnaast bespreken wij de klacht uiteraard met de persoon of personen binnen AutiTalent die met de klacht te maken hebben.

3. Uitspraak
Op basis van de verzamelde informatie komen wij binnen twee weken tot een uitspraak. Indien de klacht (deels) gegrond is, geven wij aan welke verbeteracties AutiTalent doorvoert. Uiteraard geven wij ook een motivatie bij een ongegronde en (deels) gegronde klacht. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.

4. Oneens met de uitspraak?
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen één maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van AutiTalent. U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten. Indien gewenst door beide partijen kan hier een mediator (eventueel gespecialiseerd in autisme) bij betrokken worden. Binnen één maand na dit gesprek ontvangt u van de directie schriftelijk bericht over de uitspraak.

5. Klacht niet naar tevredenheid afgehandeld?
Mocht u als (flex)medewerker van AutiTalent niet tevreden zijn over de uitspraak van de directie, dan kunt u de klacht, mits deze betrekking heeft op de uitvoering of toepassing van de CAO voor Uitzendkrachten, op grond van artikel 40 CAO voor Uitzendkrachten indienen bij de Geschillencommissie voor de Uitzendbranche.

Inleners/opdrachtgevers kunnen zich wenden tot de bevoegde rechter of tot enigerlei andere instantie die bevoegd is tot klachtenbehandeling.