Algemene voorwaarden

voor het ter beschikking stellen van flexwerkers

AutiTalent heeft een maatschappelijke missie en wil zoveel mogelijk mensen met autisme aan passend werk helpen. Dat doen we door onze medewerkers aan u ter beschikking te stellen en wij streven ernaar dit samen met u tot goede uitvoering te brengen.

In deze Algemene Voorwaarden leggen wij uit wat u in de samenwerking met AutiTalent van ons mag verwachten en wat wij van u verwachten. Als wij samen andere afspraken maken, zijn deze slechts geldig als we het hier allebei mee eens zijn. We leggen ze dan schriftelijk vast en ze gelden uitsluitend voor de betreffende Opdracht. U kunt geen beroep doen op eventuele eigen (algemene) voorwaarden.

1 Definities
Wij gebruiken geen moeilijke woorden. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. AutiTalent: dat zijn wij, de besloten vennootschap AutiTalent B.V.
 2. Flexwerker: Ons ‘AutiTalent’ dat bij ons in loondienst is op basis van een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW, niet zijnde een payrollovereenkomst, of bij een derde in dienst is.
 3. Opdracht: iedere overeenkomst, in welke vorm dan ook tussen u en ons.
 4. Opdrachtgever: dat bent u. Iedere natuurlijke of rechtspersoon die naast AutiTalent partij is bij de Opdracht.
 5. Opdrachtgeverstarief: het door u aan ons verschuldigde tarief voor de terbeschikkingstelling van de Flexwerker. Het tarief wordt per uur gerekend en is exclusief btw en exclusief reiskosten, tenzij anders vermeld.

2 Nakomen 

 1. Het spreekt voor zich dat wij en u de verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of Opdracht(en) nakomen. Wij zullen ons inspannen de Opdracht als een redelijk bekwaam AutiTalent uit te voeren. Wij kunnen geen garantie geven dat wij altijd een ‘AutiTalent’ ter beschikking kunnen stellen, binnen de door u gevraagde termijn of gedurende de Opdracht.
 2. Wij hebben te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van u ongedaan te maken of maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen dan wel beperken.
 3. Komen wij de afspraken die wij samen hebben gemaakt niet na, dan is de aansprakelijkheid van ons beperkt tot het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van AutiTalent in voorkomend geval uitkeert. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van AutiTalent – om welke reden dan ook – niet tot uitkering overgaat, geldt dat de aansprakelijkheid van ons beperkt is tot een maximum van 10.000 euro per jaar, ongeacht de grondslag voor aansprakelijkheid en het aantal schadeveroorzakende gebeurtenissen.
 4. Indien er sprake is van opzet of grove schuld, dan zijn wij natuurlijk wel aansprakelijk voor directe schade.
 5. Voor gevolgschade zoals gederfde winst en gemiste besparingen en voor indirecte schade, is AutiTalent nimmer aansprakelijk.
 6. U bent aansprakelijk voor de schade die uzelf, wij, de Flexwerker en/of derden lijden als gevolg van het handelen en/of nalaten van de Flexwerker in het kader van de activiteiten van de Opdracht. Ook wanneer mocht blijken dat de Flexwerker niet blijkt te voldoen aan de door u aan hem gestelde vereisten. U vrijwaart ons tegen eventuele vorderingen van de Flexwerker of derden, tot vergoeding van schade welke direct voortvloeit uit of gebaseerd is op de activiteiten van de Opdracht.
 7. Zowel u als wij dienen beiden zorg te dragen voor een afdoende, totaaldekkende aansprakelijkheidsverzekering voor alle directe en indirecte schade als bedoeld in dit artikel.
 8. Heeft u een klacht of schade? Laat het ons zo snel mogelijk weten, maar in ieder geval binnen 10 dagen. Wij verwijzen u hiervoor naar de klachtenregeling op onze website. Deze klacht schort uw betalingsverplichting niet op.

3 Het aanbod

 1. Alle aanbiedingen van AutiTalent zijn vrijblijvend en kunnen op elk moment door ons worden herroepen, ook indien de aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
 2. AutiTalent kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien u redelijkerwijs kunt begrijpen dat de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4 De opdracht

 1. De Opdracht wordt aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd.
 2. De Opdracht voor onbepaalde tijd eindigt door schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdracht voor bepaalde tijd eindigt van rechtswege. Tussentijdse opzegging van de Opdracht voor bepaalde tijd is niet mogelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. U heeft het recht om de Opdracht tussentijds op te zeggen in het geval dat:
  • Wij of de Flexwerker niet voldoen aan verplichtingen uit hoofde van de Opdracht c.q. de Algemene Voorwaarden of het niet naleven van toepasselijke wet- en regelgeving;
  • Gedrag van de Flexwerker of handelen van AutiTalent een schadelijke invloed heeft op de reputatie van Opdrachtgever.
 4. Elke Opdracht eindigt direct op het tijdstip dat wij de Opdracht opzeggen omdat:
  • U uw bedrijfsvoering staakt, een regeling met al uw crediteuren treft, wordt ontbonden, in liquidatie verkeert en/of uw activiteiten staakt;
  • U in staat van faillissement bent verklaard of surseance van betaling heeft aangevraagd.
 5. De terbeschikkingstelling eindigt van rechtswege indien en zodra wij de Flexwerker niet meer ter beschikking kunnen stellen.
 6. Indien wij door omstandigheden, opgekomen buiten schuld of risicosfeer van ons, tijdelijk verhinderd zijn onze verplichtingen na te komen, mogen we de uitvoering van de Opdracht opschorten.
 7. Wij kunnen altijd aan u een voorstel doen tot vervanging van een ter beschikking gestelde Flexwerker door een andere Flexwerker onder voortzetting van de Opdracht. Het staat u altijd vrij hier wel of niet mee in te stemmen. Er is uitdrukkelijk sprake van niet-exclusieve terbeschikkingstelling.

5 Functie en (inleners)beloning

 1. Wij zijn op grond van de NBBU CAO voor Uitzendkrachten verplicht voor elke Flexwerker de inlenersbeloning toe te passen. Dat betekent dat de Flexwerker recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw eigen medewerkers in dezelfde functie. Tenzij – en dan zolang – de Flexwerker behoort tot de allocatiegroep of de functie niet-indeelbaar is in het functiegebouw van uw organisatie en wij voor deze Flexwerker respectievelijk de NBBU CAO-beloning toepassen of in overleg met de Flexwerker en eventueel de Opdrachtgever de beloning vaststellen.
 2. Voor aanvang van de Opdracht verstrekt u de omschrijving van de door de Flexwerker uit te oefenen functie, de bijbehorende inschaling en informatie over alle elementen van de inlenersbeloning conform het formulier inlenersbeloning dat u van ons krijgt. U staat in voor de juistheid en volledigheid van het door u formulier inlenersbeloning en vrijwaart ons dienaangaande.
 3. Indien op enig moment blijkt dat die functieomschrijving en de bijbehorende inschaling niet overeenstemt met de werkelijk door de Flexwerker uitgeoefende functie, moet u aan ons direct de juiste functieomschrijving met bijbehorende inschaling en inlenersbeloning toesturen.
 4. U zorgt ervoor dat wij tijdig en in ieder geval direct bij het bekend worden, op de hoogte gesteld worden van wijzigingen in de (elementen van de) inlenersbeloning, zoals (maar niet-limitatief) vastgestelde initiële loonsverhogingen, eindejaars- en eenmalige uitkeringen.
 5. Indien de aanpassing van functieomschrijving en/of inlenersbeloning leidt tot een hogere beloning, corrigeren wij de beloning van de Flexwerker en het Opdrachtgeverstarief dienovereenkomstig. U bent dit gecorrigeerde tarief (met terugwerkende kracht) vanaf het moment van de uitoefening van de aangepaste functie resp. de wijziging in de inlenersbeloning aan ons verschuldigd.

6 Opdrachtgeverstarief

 1. Het Opdrachtgeverstarief stellen wij vast op basis van de door u verstrekte informatie omtrent de functie indeling en inlenersbeloning. Als dit door verkeerde informatie of anderszins foutief is vastgesteld moet u het juiste tarief met terugwerkende kracht betalen.
 2. Wij zullen het Opdrachtgeverstarief tijdens de looptijd van de Opdracht aanpassen, indien de kosten van de uitzendarbeid stijgen:
  1. als gevolg van wijziging van de van toepassing zijnde CAO en/of arbeidsvoorwaardenregeling die bij u geldt of van de daarbij geregelde lonen;
  2. als gevolg van wijzigingen in of ten gevolge van (sociale en fiscale) wet en- regelgeving;
  3. als gevolg van een (periodieke) loonsverhoging.
 3. Als u niet instemt met het (aangepaste) Opdrachtgeverstarief, dan ligt daarin besloten uw verzoek om de terbeschikkingstelling te beëindigen. De terbeschikkingstelling eindigt evenwel pas op het moment dat de arbeidsovereenkomst van de Flexwerker rechtsgeldig kan worden beëindigd. Tot de datum van beëindiging van de arbeidsovereenkomst bent u het Opdrachtgeverstarief verschuldigd.

7 Geen of minder werk

 1. Wij gunnen onze ‘AutiTalenten’ stabiliteit en werken daarom niet met het uitzendbeding, waarbij het einde van een terbeschikkingstelling een directe beëindiging van het contract betekent. Heeft u tijdelijk geen of minder werk voor de Flexwerker of kunt u de Flexwerker niet te werk stellen, dan blijft u voor de resterende duur van de Opdracht wel het Opdrachtgeverstarief verschuldigd over de afgesproken arbeidsduur of – bij gebreke van een duidelijke afspraak – de gebruikelijke arbeidsduur.
 2. Opschorting is alleen mogelijk na schriftelijke instemming van AutiTalent.

8 Facturatie en Betaling

 1. Facturatie vindt plaats op basis van de tijdverantwoording door de Flexwerker in ons tijdregistratiesysteem, tenzij anders afgesproken. Bij de factuur voegen wij een urenspecificatie uit dit systeem toe. Op uw verzoek geven wij u toegang om wekelijks de geschreven uren te bekijken en goed te keuren.
 2. Wij verwachten van u betaling binnen 21 kalenderdagen na factuurdatum. Doet u dat niet dan kunnen we per niet-betaalde maand 75 euro aan administratiekosten aan u in rekening brengen.
 3. Mocht u bezwaren hebben tegen de ontvangen factuur, dan vernemen wij dit graag binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum. Daarna staat de juistheid van de factuur vast.
 4. Het is niet de bedoeling dat u verplichtingen aan ons opschort of verrekent met een eigen vordering op ons.
 5. Voldoet u niet aan uw (betalings)verplichtingen, of hebben wij gegronde redenen om te vermoeden dat u de verplichting niet (tijdig) zal nakomen, dan kunnen wij:
  • onmiddellijk betaling van alle openstaande vorderingen te verlangen, of
  • de Opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden, of
  • onze verplichtingen ten opzichte van u geheel of gedeeltelijk opschorten.

Wij zijn in dit geval niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding aan u.

9 Uitoefening van leiding en toezicht

 1. Wij vinden het belangrijk dat u zich ten aanzien van de Flexwerker bij de uitoefening van leiding en toezicht, alsmede met betrekking tot de uitvoering van het werk, gedraagt op dezelfde zorgvuldige wijze als bij uw eigen medewerkers.
 2. Kenmerkend voor de werkwijze van AutiTalent is dat wij betrokken en behulpzaam zijn in uw uitoefening van leiding en toezicht in verband met het autisme van onze AutiTalenten. Hiertoe benoemen we voorafgaand aan de start van de Opdracht een zogenoemde relatiemanager, die gedurende de Opdracht tevens uw eerste aanspreekpunt zal zijn.
 3. U kunt de Flexwerker slechts te werk stellen in afwijking van het bij Opdracht en Algemene Voorwaarden bepaalde, indien wij en de Flexwerker daarmee vooraf schriftelijk hebben ingestemd. Hieronder valt zowel een inhoudelijk afwijkende functie als ook het doorlenen aan een derde of een (rechts)persoon waarmee u in een groep (concern) bent verbonden.
 4. De werktijden, de arbeidsduur en de rusttijden van de Flexwerker zijn gelijk aan de bij u ter zake gebruikelijke tijden en uren, tenzij anders is overeengekomen. U zorgt ervoor dat de arbeidsduur en de rust- en werktijden zoals wettelijk vereist worden gevolgd.

10 Arbeidsomstandigheden

 1. Wij vinden het belangrijk dat onze AutiTalenten een veilige werkomgeving hebben. U bent hiervoor verantwoordelijk. U treft passende maatregelen ten aanzien van wettelijke voorschriften van veiligheid, gezondheid en welzijn. En indien functie-gerelateerde hulpmiddelen vereist zijn voor het verrichten van de werkzaamheden, dan verstrekt u deze aan de Flexwerker onder dezelfde voorwaarden als van toepassing voor uw eigen personeel.
 2. U zorgt ervoor dat wij en onze Flexwerker tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie ontvangen over veiligheidsvoorschriften en eventuele risico’s op de werkplek. Indien u dit niet gedocumenteerd heeft, kunnen wij u voorzien van een invulformulier.
 3. Indien onze Flexwerker onverhoopt een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, moet u uw wettelijke verplichtingen nakomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het informeren van de bevoegde instanties en een schriftelijke rapportage maken. Wij zijn zuinig op onze AutiTalenten, wilt u ons dan ook direct informeren over het bedrijfsongeval en uw rapportage sturen?
 4. Als u aansprakelijk bent, vergoedt u aan de Flexwerker, of de erfgenamen in het geval van overlijden, alle schade die deze in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden uit hoofde van de Opdracht lijdt.

11 Geheimhouding

 1. Over en weer zullen we geen informatie, waarvan we weten of kunnen vermoeden dat deze vertrouwelijk is, van of over de andere partij, de activiteiten en relaties, verstrekken aan derden, tenzij verstrekking van die informatie nodig is om de Opdracht naar behoren te kunnen uitvoeren of er een wettelijke plicht is.
 2. Onze ‘AutiTalenten’ zijn eveneens tot geheimhouding gehouden. Eventueel kunt u met onze Flexwerker een geheimhoudingsovereenkomst sluiten. Wilt u ons dan vooraf een afschrift van deze verklaring/overeenkomst sturen?

12 Persoonsgegevens

 1. Wij verstrekken u, om de privacy van onze Flexwerkers te waarborgen, niet méér persoonsgegevens van de Flexwerkers dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Opdracht(en).
 2. Wij verwachten dat u met de persoonsgegevens behoorlijk en zorgvuldig omgaat en deze verwerkt in overeenstemming met de relevante (privacy)wetgeving.

13 Ons AutiTalent bij u in dienst?

 1. Wilt u zelf een arbeidscontract aanbieden aan de Flexwerker? Dit kan zonder verdere kosten mits de duur van de terbeschikkingstelling tenminste 52 kalenderweken was, uitgaande van een arbeidsduur van 36 uur per week. Bij een lagere arbeidsduur vindt verrekening naar rato plaats. (Is de arbeidsduur bijv. 30 uur per week, dan is de periode waarna overname zonder kosten plaats kan vinden 36/30 * 52 = 62 kalenderweken.)
 2. Wilt u de voorgestelde Flexwerker niet inlenen maar direct een aanbieding doen? In dit geval hanteren wij een werving- en selectiefee ter grootte van drie maal het bruto maandsalaris dat u overeenkomt met de medewerker.

14 Overige bepalingen

 1. Wij doen nooit afstand van onze rechten. Ook niet als wij onze rechten niet of vertraagd uitoefenen.
 2. Wilt u uw rechten en verplichtingen uit de Opdracht en/of deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen? Dan heeft u hier schriftelijke toestemming van ons voor nodig. Wij kunnen alle rechten en verplichtingen uit de Opdracht(en) en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan anderen. Natuurlijk laten wij u dit wel weten.
 3. Op deze Algemene Voorwaarden en de Opdracht(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.